ارایه روشی جدید برای تشخیص تقلب در آزمون‌های برخط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹در مؤسسات آموزشی سراسر جهان، آزمون برخط پیشرفت چشمگیری داشته است. در این
دوران، استفاده از آزمون‌ برخط روشی مناسب برای ارزیابی دانشجویان به شمار می‌رفت، که مزیت اصلی آن تضمین
ایمنی بود. در این پژوهش روشی با دقت بالا پیشنهاد می‌شود که قادر به تشخیص تقلب بر اساس تکنیک‌های داده‌کاوی
‌می‌باشد. روش بر پایه‌ی سیستم پیشنهادی برای تشخیص تقلب در آزمون‌های برخط شامل چند مرحله از جمله، استفاده از
روش‌های آماری، معیارهای شباهت، نمرات دانشجو است. همچنین از الگوریتم‌های K-نزدیک‌ترین همسایه، شبکه عصبی
مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. در این روش برای هر مرحله عملیات امتیازدهی صورت گرفته است، که
قضاوت متقلب بودن یا نبودن بر اساس مجموع امتیاز خواهد بود. از نتایج ارزیابی آزمون دانشجویان به منظور شناسایی
نمرات غیرعادی در آزمون‌ها استفاده شده است، که سیستم پیشنهاددهنده توانسته است تقلب دانشجویان را با دقت 99.98%
تشخیص دهد. نتایج نشان‌دهنده‌ی این است که سیستم آزمون برخط پیشنهادی توانایی کاهش تقلب را به طور موثری دارا بوده
و قادر به کمک، در ارائه یک آزمون برخط معتبر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها