نشریه  محاسبات و سامانه های توزیع شده که به عنوان یکی از نشریات انجمن انفورماتیک ایران  است،  به صورت دوفصلنامه  الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، و  از قوانین کمیته آداب و اخلاق نشر(COPE) پیروی می کند. این نشریه به دو زبان فارسی و انگلیسی در پایان تابستان و زمستان هر سال چاپ می شود. دوفصلنامه درحال حاضر توسط موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) نمایه می شود و پی گیری های اولیه آن جهت ثبت در لیست مجلات وزارت علوم در حال انجام می باشد.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1402 

Modeling and Formal Verification of a Distributed Mutual Exclusion Algorithm

لیلا ناموری تازه کند؛ سعید پاشازاده