درباره نشریه

 


دوفصلنامه محاسبات وسامانه های توزیع شده به همکاری جمعی از اساتید متخصص در حوزه مرتبط با هدف نشر پژوهش های نوین در این حوزه درسال ۱۳۹۶ تاسیس گردیده است این دوفصلنامه در ۲ نوبت در سال (مرداد و اسفند) چاپ میشود.

محورهای پذیرش مقالات

محاسبات توزیع شده(Distributed Computing)
سیستم های توزیع شده(ِDistributed System)
محاسبات خوشه ای (Cluster Computing)
محاسبات ابری (Cloud Computing)
محاسبات توری (Grid Computing)
محاسبات مه (Fog Computing)
محاسبات لبه(Edge Computing)
اینترنت اشیا(Internet of Thing)
الگوریتم های موازی(Parallel Algorithms)
محاسبات نرم (Soft Computing) (محاسبات تکاملی ، سیستم های فازی، شبکه های عصبی ) با رویکرد محاسبات توزیعی
داده های حجیم (Big Data)
پایگاه داده توزیعی (Distributed Database)
علم سنجی در حوزه محاسبات و سیستم های توزیعی
وسایر موضوعات مرتبط دیگر