فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری:

  1. مقاله براساس توضیحات بخش راهنمای ارسال مقاله توسط نویسنده مسئول به مجله ارسال میشود.
  2. در صورت عدم مغایرت با قوانین و آداب نشر(برای اطلاعات یشتر بخش سرقت علمی را مطالعه فرمایید ) مقاله به داوران ارسال می گردد.
  3. مشابهت مقالات دریافت شده با متون دیگر بررسی می شود. برای تشخیص مشابهت مقالات فارسی از سامانه مشابهت یاب سمیم نور و برای مقالات انگلیسی از نرم افزار تحت وب turnitin استفاده می شود. بیش از ۴۰ درصد مشابهت به منزله سرقت علمی درنظر گرفته می شود و با متخلفین برخورد خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به بخش راهنمایی ارسال مقالات مراجعه نمایید. درصورتی که مشابهت بالاتر از ۲۵ درصد باشد، مقاله به نویسنده ارجاع داده می شود تا رفع مشابهت صورت گیرد.
  4. این دوفصلنامه مقاله را به 3 داور ارسال می کند درصورت تایید حداقل دو داور مقاله پس از اصلاحات لازم چاپ خواهد شد.
  5. در صورت عدم تایید هر3 داور مقاله رد خواهد شد و در صورتیکه مقاله توسط یک داور تایید شود با توجه به نظر سردبیر به داور دیگر ازسال خواهد شد.
  6. در همه مراحل داور بطور ناشناس انتخاب می شود و از نویسنده در خصوص انتخاب داور پیشنهادی گرفته نمی شود.
  7. فرایند داوری تا چاپ نهایی حدودا 3 -6 ماه می باشد.