اصول اخلاقی انتشار مقاله

با توجه به لزوم صیانت از تألیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی و با عنایت به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و بر اساس آئین‌نامه نشریات علمی شماره ۱۱/۲۵۶۸۵ مورخه ۱۳۹۸/۲/۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، تمام مقالات این سامانه در مرحله پذیرش اولیه مقاله توسط سیستم مشابهت یاب رصد می شود . در مواردی که سرقت علمی شناخته شود بدون هیچ تساهل و چشمپوشی به شرح ذیل برخورد قانونی می‌شود:

1. مقاله رد خواهد شد و در صورت چاپ از روی سایتها برداشته خواهد شد.

2. سامی همه نویسندگان مقاله در سیاهنامه نشریه محاسبات وسامانه های توزیع شده قرار خواهد گرفت.

3. طی یک نامه رسمی پرونده سرقت علمی با سایر دانشگاهها و نشریههای داخلی و خارجی مرتبط به اشتراک گذاشته خواهد شد.

4. مراتب طی یک نامه رسمی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دانشگاهها، موسسهها، نشریهها و هر محلی که نویسندگان از امتیاز چاپ این مقاله استفاده کردهاند، اطلاع داده خواهد شد.