چالش ها و مراحل توسعه مدیریت دانش مشتری در سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مسأله مدیریت دانش مشتری برای سازمان ها، از این نظر حائز اهمیت می باشد که از جلب مشارکت فعال مشتری در زمینه تولید یا توسعه محصولات و خدمات جدید، سود بیشتری کسب نمایند. فراهم کردن محصولات سفارشی و بالا بردن کیفیت محصولات و خدمات، بدون مدیریت دانش مشتری موفق، امکان پذیر نیست. هرچند، سازمان ها با مشکلات زیادی در زمینه مدیریت دانش مشتری روبرو هستند، در این تحقیق، چالش های سازمانی، انسانی و تکنولوژیکی مدیریت دانش مشتری بررسی می شوند. سپس، مراحل و موانع توسعه مدیریت دانش مشتری در سازمان ها، مورد بحث قرار گرفته و در نهایت، فرآیند اصلی مدیریت دانش مشتری شرح داده می شود. نتایج این تحقیق، می تواند توسط محققان و متخصصان این رشته، برای ارزیابی مراحل متداول مدیریت دانش مشتری در هر سازمان و چالش هایی که ممکن است سازمان ها هنگام توسعه مدیریت دانش مشتری، در حال حاضر و در آینده با آن روبرو شوند، استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها