رمزگذاری و احرازهویت ایمن مبتنی بر مشبکه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با تکامل اینترنت اشیا، تبادل اطلاعات همراه با رمزگذاری ایمن صورت می گیرد. با توجه به توسعه ی کامپیوتر های کلاسیک به کامپیوتر هایکوانتومی در آینده ی نزدیک و به دنبال آن ظهور حملات کوانتومی، نیاز به رمزگذاری ایمن اطلاعات و حفظ امنیت در برابر آن افزایش یافت. در اینپژوهش ضمن معرفی مشبکه ها، طرح دقیق و جامع رمزگذاری مبتنی بر مشبکه NTRUکه طراحی کامل رمزگذاری و رمزگشایی آن سال ها بهطول انجامید می پردازیم و ارایه کاملی از ترسیم هندسی رمزگذاری ،NTRUتولید کلیدعمومی، خصوصی و رمزگشایی آن انجام می شود. در ادامهاحراز هویت مبتنی بر مشبکه و چگونگی اثبات امنیت اطلاعات رمزگذاری شده در برابر حملات کوانتومی و سرعت رمزگذاری و رمز گشایی طرحنسبت به طرح های معرفی شده مشابه نتیجه می شود.

کلیدواژه‌ها