طراحی وامکان سنجی چشمه های لیزری کوک پذیربر پایه توری براگ فیبری درحسگرهای دور برد پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش، با استفاده از تحلیل مقالات مشابه معتبر، یک چشمه لیزری کوک پذیر با استفاده از پمپ لیزری و تقویت کننده رامان در نرم افزار اپتی سیستم طراحی و شبیه سازی شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که می توان با استفاده از چشمه های لیزری کوک پذیر بر پایه توری براگ، تا فاصله 311کیلومتر از ایستگاه مانیتورینگ، برای نظارت بر ادوات مورد نظر استفاده کرد. همچنین، با استفاده از حسگرهای توری براگ فیبری و با قراردادن آنها به صورت سریال و با استفاده از یک طول موج چندگانه، رفلکت حسگرها توسط یک فیبر نوری تک مد برای مانیتورینگ در ایستگاه ارسال شد. در آزمایشهای انجام شده تلاش برای بدست آوردن خروجی حسگرهای توری براگ فیبری توان مسطح از چشمه 081نانومتر با توان 0 وات تقریبا قابل قبول بوده است. بدین ترتیب می توان در فواصل بسیار دور از ایستگاه مانیتورینگ عمل کنترل و نظارت را انجام داد. در نتیجه، فرضیه های پژوهش از جمله طراحی چشمه های لیزری کوک پذیر و استفاده از آنها در حسگرهای توری براگ فیبری، استفاده از چشمه های لیزری کوک پذیر در حسگرهای دور برد پیشرفته و طراحی و شبیه سازی چشمه های لیزری کوک پذیر بر پایه انواع تورهای براگ فیبری در حسگرهای دور برد پیشرفته مورد تایید قرار گرفتند

کلیدواژه‌ها