ارائه مدلی براساس خواص اعداد فازی برای حل برنامه ریزی خطی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در دنیای واقعی، همه دادههای در دسترس قطعی نبوده و براساس کیفیت در نظر گرفته میشوند. براساس ماهیت دادهها برنامه ریزی خطیفازی مطرح شده است. حل این نوع مسائل، یکی از بحثهای مهم است. در این مقاله، یک روش برای بدست آوردن جواب بهینه مسائل برنامه ریزیخطی فازی( )FLPبا ضرایب اعداد فازی مثلثی با بکارگیری خواص اعداد فازی مثلثی ارائه شده است. با استفاده از روش پیشنهادی، به راحتی میتوانجواب بهینه فازی برای مسئله FLPمتناسب با رخدادهای دنیای واقعی بدست آورد. برای بررسی مزایا و کاربرد روش معرفی شده، مثال عددیآورده شده است.

کلیدواژه‌ها