اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

شمس اله قنبری

سیستم های توزیع شده کامپیوتری استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان مرکزی

myrshggmail.com
0000-0002-5268-055X

h-index: 10  

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دباسیش گوس

سیستم های توزیع شده کامپیوتری استاد موسسه علوم بنگلور - هندوستان

aero.iisc.ac.in/people/debasish-ghose/
dghoseiisc.ac.in

h-index: 52  

محمد عثمان

شبکه های کامپیوتری استاد دانشکده علوم کامپیوتر، دانشگاه پوترا(UPM)، مالزی

mothmanupm.edu.my

h-index: 36  

سردبیر

محسن شریفی

مههدسی نرم افزار استاد گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم وصنعنت ایران- تهران- ایران

webpages.iust.ac.ir/msharifi/
msharifiiust.ac.ir
+98 21 7322 53 07

h-index: 24  

اعضای هیات تحریریه

اسلام ناظمی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی - تهران -ایران

eslam.nazemiyahoo.com

h-index: 16  

دوستعلی مژده

ریاضی- گراف استاد گروه ریاضی دانشگاه مازندران- بابلسر- ایران

rms.umz.ac.ir/~damojdeh/
damojdehumz.ac.ir

h-index: 15  

شمس اله قنبری

سیستم های توزیع شده کامپیوتری استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان مرکزی - آشتیان -ایران

myrshggmail.com
0000-0002-5268-055X

h-index: 10  

سید مرتضی بابا میر

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار استاد گروه مهندسی نرم افزار دانشگاه کاشان- ایران

babamirkashanu.ac.ir

h-index: 16  

بهرام صادقی بیغم

علوم کامپیوتر دانشیار گروه کامپیوتر دانشگاه الزهرا- تهران- ایران

staff.alzahra.ac.ir/sadeghibigham/en/Research-Activities
b_sadeghi_balzahra.ac.ir
0000-0003-3387-3193

h-index: 11  

ایاز عیسی زاده

مهندسی کامپیوتر استاد دانشگاه تبریز- تبریز - ایران

isazadehtabrizu.ac.ir

h-index: ۱۷  

محسن جهانشاهی

مهندسی کامپیوتر استاد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز-تهران-ایران

ctb.iau.ir/faculty/m-jahanshahi-comp/en
mjahanshahiaiuctb.ir

h-index: 19  

احسان موسوی ‏خانقاه

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه شاهد- تهران - ایران

research.shahed.ac.ir/WSR/WebPages/Teacher/TFa.aspx?TID=357
mousavi.ehsangmail.com
0000-0002-4692-8010

h-index: 12  

منوچهر کاظمی

ریاضی - ;کاربردی دانشیار گروه ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- تهران-ایران

univer_kayahoo.com

h-index: 8  

محمد ابراهیم شیری

محاسبات نرم استادیاردانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر -تهران- ایران

shiriaut.ac.ir

h-index: 22  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

حمید عرب نیا

سیستم های توزیع شده کامپیوتری استاد دانشگاه مهندسی کامپیوتر، جورجیای آمریکا

hracs.uga.edu

h-index: 43  

حمید یوسفی

ریاضی - جبر استاد گروه ریاضی و «ار دانشگاه ممویال- کانادا

www.math.mun.ca/~usefi/
usefimun.ca

عاصفه عاصمی

مدیریت دانش دانشیاردانشکده مدیریت دانش، دانشگاه کوروینوس بوداپست، مجارستان

afasemigmail.com

h-index: ۱۸  

هوشنگ کولیوند

مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه جان مورز لیورپول انگلستان

h.kolivandljmu.ac.uk

h-index: 24  

مدیر نشریه

امیر محمد قنبری

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم- قم - ایران

amirskampanggmail.com

مدیر اجرایی

مریم خسروخانی

ارتباطات سازمانی انجمن انفورماتیک ایران - تهران- ایران

myrkh2011gmail.com

مشاور نمایه سازی

سید مجتبی کاظمی

مهندسی کامپیوتر- نرم افزار دانشگاه آزاد قم

mojkazgmail.com

h-index: 2  

صفحه آرا

شیما بلوجی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

sh.gh.balouchigmail.com

گرافیست

انسیه بختیاری

مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی

enci.bakhtiarigmail.com