دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1402 
Modeling and Formal Verification of a Distributed Mutual Exclusion Algorithm

لیلا ناموری تازه کند؛ سعید پاشازاده